شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
1168كنترل پسماندهاي عفونيشغلي6 ساعت1398/07/281398/07/3007:0023:000شروع آزمون
1172اورژانس هاي زنان و زايمانشغلي6 ساعت1398/07/211398/07/2307:0023:001شروع آزمون
1173اعتباربخشي شغلي6 ساعت1398/07/231398/07/2507:0023:000شروع آزمون
1174آشنايي با ضوابط و مقررات نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتيشغلي6 ساعت1398/07/231398/07/2507:0023:001شروع آزمون
1175آشنايي با ضوابط و مقررات نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتيشغلي6 ساعت1398/08/071398/08/0907:0023:000شروع آزمون