شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
2245نقش تغذيه در بهبود شيوه زندگيعمومي6 ساعت1398/10/291398/11/0107:0023:000شروع آزمون
2269كارگاه حوادث و سوانح در نوجوانان و جوانانشغلي6 ساعت1398/10/281398/10/3007:0023:000شروع آزمون
2271روش نمونه گيري صحيح نمونه هاي آزمايشگاه بهداشتشغلي6 ساعت1398/10/301398/11/0207:0023:000شروع آزمون
2272نحوه انجام و تفسير نتايج كنترل كيفي داخلي در بخشهاي مختلف آزمايشگاهشغلي6 ساعت1398/10/301398/11/0207:0023:000شروع آزمون
2277هموويژيلانسشغلي6 ساعت1398/11/011398/11/0307:0023:000شروع آزمون
2280منشور حقوق شهرونديعمومي6 ساعت1398/11/051398/11/0707:0023:000شروع آزمون
2281حقوق شهروندي در نظام اداريعمومي6 ساعت1398/11/051398/11/0707:0023:000شروع آزمون
2282مديريت مادران پرخطرشغلي6 ساعت1398/10/291398/11/0107:0023:001شروع آزمون
2283باننك خون شغلي6 ساعت1398/10/291398/11/0107:0023:000شروع آزمون
2284افزايش فشارخون وديابت بارداريشغلي6 ساعت1398/11/051398/11/0707:0023:001شروع آزمون
2285آموزش بهداشت جهت جلب مشاركت مردمشغلي6 ساعت1398/10/281398/10/2907:0023:001شروع آزمون
2286آموزش بهداشت جهت جلب مشاركت مردمشغلي6 ساعت1398/11/051398/11/0707:0023:000شروع آزمون