شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
2871پسماندهاي بيمارستانيشغليB.AlHadi6 ساعت1401/04/121401/04/1407:0023:000شروع آزمون
2873رتينوپاتي شغليBehvarzi6 ساعت1401/04/181401/04/2007:0023:000شروع آزمون
2875اختلالات روانيشغليB. khatam6 ساعت1401/04/141401/04/1607:0023:000شروع آزمون
2876سامانه يكپارچه سيبشغليسوپروايزر12 ساعت1401/04/181401/04/2007:0023:000شروع آزمون
2877آموزش به بيمارشغليB. khatam6 ساعت1401/04/181401/04/2007:0023:001شروع آزمون