شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
2396كارگاه تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوزشغلي6 ساعت1399/05/111399/05/1307:0023:000شروع آزمون
2399بيماري هاي منتقله ازآب وغذاشغلي6 ساعت1399/05/251399/05/2707:0023:001شروع آزمون
2401سلامت ميانسالانشغلي6 ساعت1399/05/131399/05/1507:0023:001شروع آزمون
2402سلامت ميانسالانشغلي6 ساعت1399/05/201399/05/2207:0023:000شروع آزمون
2403بهداشت و ايمني مواد غذايي شغلي6 ساعت1399/05/121399/05/1407:0023:001شروع آزمون
2404بهداشت و ايمني مواد غذايي شغلي6 ساعت1399/05/191399/05/2107:0023:000شروع آزمون
2405سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزهشغلي6 ساعت1399/05/111399/05/1307:0023:001شروع آزمون
2406سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزهشغلي6 ساعت1399/05/191399/05/2107:0023:000شروع آزمون
2408بهبود كيفيت شغلي6 ساعت1399/05/121399/05/1407:0023:000شروع آزمون
2409فاكتور و پيش فاکتور تجهيزات پزشکيشغلي12 ساعت1399/05/111399/05/1307:0023:001شروع آزمون
2410فاكتور و پيش فاکتور تجهيزات پزشکيشغلي12 ساعت1399/05/191399/05/2107:0023:000شروع آزمون
2411اورژانس هاي مامايي وخونريزي پس از زايمانشغلي6 ساعت1399/05/121399/05/1407:0023:000شروع آزمون
2412اصول عملكرد دستگاه دي سي شوکشغلي6 ساعت1399/05/191399/05/2107:0023:001شروع آزمون